+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

 Povinost vybavit stavbu požárními sprinklery

 

Požadavek pojišťovny

 Pojistitel, který přebírá riziko škod, může v pojistných podmínkách požadovat instalaci SHZ. Inspektoři pojišťoven provádějí kontrolu projektové dokumentace a průběžné kontroly instalovaných sprinklerových zařízení. Výzkum, vývoj a tvorba technických norem v oboru sprinklerů jsou řízeny globálními, většinou americkými pojišťovnami. Návrhové normy jsou FM Global, NFPA, VdS CEA.

 Požadavek v požární bezpečnostním řešení stavby

Pokud má být v navrhované stavbě a jejím okolním prostoru sníženo požární riziko, jsou v PBŘ předepsány požární sprinklery. Zařízení navrženo podle norem ČSN EN 12845 a ČSN 730873. Ochrana proti požáru je veřejným zájmem, normové požadavky jsou závazné.

Požadavek odběratele výrobního podniku

 Požadavek odběratele se většinou projeví nepřímo, jako článek smluvních podmínek zahrnující standarty zabezpečení podle dohodnutého mezinárodního standartu – viz. požadavek pojišťovny.

Nadstandartní zabezpečení jako požadavek investora

Některé hotelové a malobchodní řetězce mají zpracovány vlastní standarty zahrnující jednotné estetické a provozních uspořádání a také popis požadovaného požárního zabezpečení.

 

 

 Sprinklery v normách požární bezpečnosti staveb

 

Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb.

§5 Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob. 
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, (zákon 22 o technických požadavcích na výrobky) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, 
§6c Prováděcí právní předpis stanoví 
d) druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, 

Prováděcí předpisy k zákonu o požární ochraně 

Na základě zmocnění ze zákona o požární ochraně bylo vydáno několik prováděcích předpisů, 
pouze z následující vyhlášky vyplývají požadavky na sprinklery: 

Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

§ 14 Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením 
(1) Stavba se vybaví požárně bezpečnostním zařízením 
5) v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 2. 

Příloha č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
Část 2 Stanovení požárního rizika a dělení stavby na požární úseky podle § 3 až 5, § 10 až 14 a přílohy č. 2 
1. ČSN 73 0802 PBS-Nevýrobní objekty 
2. ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty 
3. ČSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydlení a ubytování 
4. ČSN 73 0831 PBS-Shromažďovací prostory 
5. ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
6. ČSN 73 0845 PBS-Sklady 
7. ČSN 73 0842 PBS-Objekty pro zemědělskou výrobu 
8. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
9. ČSN 73 0843 PBS-Objekty spojů a poštovních provozů 

§ 21 Stavba garáže

(4) Požární úsek garáže se zakladačovým systémem, který nesplňuje podmínky pro rychlý a účinný zásah jednotky požární ochrany, musí být vybaven stabilním hasicím zařízením alespoň s jednoduchým zásobováním vodou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 12. (ČSN EN 12845)

§ 26 Stavba památkově chráněná

(1) Stavba památkově chráněná musí být vybavena 
b) stabilním hasicím zařízením v 
1. jedinečných prostorech staveb nebo prostorech s jedinečnými sbírkami historických předmětů, 
2. jedinečných dřevěných stavbách včetně jejich vnější ochrany.

§ 27 Ochrana movitých kulturních památek

(1) Část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky, musí být vybavena 
b) stabilním hasicím zařízením, jde-li o jedinečnou sbírku historických předmětů. 

(Instalace SHZ se týká zejména změn staveb. Co jsou unikátní prostory a sbírky nebo konstrukce určuje orgán památkové péče) 

Požadavek na sprinklery v normách požární bezpečnosti staveb

Vyhláška 23/2008 Sb.stanovuje normy PBŘ jako závazné. 
V normách PBŘ jsou sprinklery přímo požadovány v následujících případech

Velké sklady a haly

Stavby s požárními úseky velkých rozměrů, nebo velkého požárního zatížení. 
Sklady o větších parametrech než je uvedeno v příloze B normy ČSN 73 0845/Z1. 
(viz.ČSN 73 0802, 6.6.10; 73 0804, 7.2.7; 73 0845, 4.1; 73 0845/Z1, příloha B)

Výškové budovy a hotely

Výškové budovy určené pro bydlení a ubytování. 
Hotely, které mají počet podlaží a počet buněk vyšší než normové hodnoty. 
(viz.ČSN 73 0802,26.6.10; 73 0833, 5.2.3, 5.2.4; 73 0833, 7.2.2.1)

Obchodní domy, multikina a divadla

Shromažďovací prostory pro větší počet osob nebo umístěné ve větší výšce. 
Velká jeviště shromažďovacího prostoru. 
(viz.ČSN 73 0831, 5.1.3, D.1.5)

Výrobní objekty

Výrobní objekty velkých rozměrů nebo požárního zatížení nebo tam, kde jsou v požárně dělících konstrukcích prostupy pro technologické provozy a zařízení. Případně také pro ochranu pásových dopravníků. 
(viz.ČSN 73 0804, 7.2.7, 12.2.1, 12.2.6)

Garáže

Řadové a hromadné garáže s většími počty stání, v podzemních podlažích nebo garáže se zakladačovým systémem. 
(viz.ČSN 73 0804,1.3.2, I.3.4, 1.3.5.1)

Nové možnosti při navrhování staveb

Instalací sprinklerů je možno vyřešit požární zabezpečení nestandartních objektů.