+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Ve skladech je podstatně větší požární zatížení než v jiných typech budov a hasiči nemusí mít dostatek sil a prostředků, aby rozvinutý požár skladu uhasli. Instalace SHZ pro větší sklady je předepsána normou, často instaluje také na základě požadavku pojišťovny nebo investora.

Stropní sprinklery

V tomto provedení jsou sprinklery umístěny pouze pod stropem. Takto může být SHZ řešeno v menších skladech a výrobních prostorech. Se zvyšující se výškou stropu, výšku skladování a hořlavostí skladovaného zboží je třeba zvyšovat dodávku vody. Při velkých výškách skladování nebo plných policích není možno hasit pouze stropními sprinklery a je třeba zvolit z dalších možností.

Sprinklery typu ESFR

Pod stropem skladu jsou instalovány ESFR sprinklery s velkým průtokem a rychlou reakcí. V případě požáru je skladované zboží prolito velkým množstvím vody. Musí být zajištěno, že horké spaliny, které aktivují hlavice, nebudou unikat otvory ve stropě, odtékat pod šikmým stropem nebo do vzduchotechniky. A dbát na to, aby nevznikly žádné překážky rozstřiku vody, jako například potrubí, pochozí lávky, plné police a podobně. Výhodou ESFR je, že nemůže dojít k mechanickému otevření sprinklerové hlavice při manipulaci se zbožím. Skladové uspořádání je možné přestavovat bez nutnosti úprav zařízení, je však třeba dodržovat pravidla pro skladování.

Stropní a regálové sprinlery

Pod stropem skladu jsou instalovány stropní sprinklery. V regálech, v mezerách, pod policemi, pod mezipatry jsou rozmístěny sprinklerové hlavice. Sprinklery jsou přímo u skladovaného materiálu, je možno řešit i nestandartní způsoby skladování. Jištění regálovými sprinklery je standartní a spolehlivá technologie hašení. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k mechanickému otevření sprinklerových hlavic při manipulaci se zbožím.


Kdy je předepsáno instalovat sprinklery do skladů ?

Zde je popsáno jak určit, zda je pro jednostlivé druhy skladů povinost instalovat sprinklery dle ČSN 73 0845. 
Instalace sprinklerů může být nezbytná také pro navýšení mezní velikosti požárního úseku. 
SHZ není normami PBŘ předepsáno u chladírenských a mrazírenských provozů.

a) Sklad v podzemním podlaží

SSHZ je předepsáno normou, když je plocha plocha požárního úseku je větší než 600 m² a současně je ekvivalentní doba trvání požáru delší než 150 minut.


Maximální skladovací výšky dle navržených požárně bezpečnostních zařízení

b) Sklad ve vícepodlažním objektu

SSHZ je předepsáno normou, když je plocha plocha požárního úseku je větší než 1200 m² a současně je ekvivalentní doba trvání požáru delší než 150 minut.


Maximální skladovací výšky dle navržených požárně bezpečnostních zařízení

c) Sklad ve víceúčelovém objektu

Použití SSHZ je předepsáno normou požární bezpečnosti skladů, když: 
a) Skupina provozu skladu je I, II, jsou instalována mezipatra na více než 10% půdorysné plochy a plocha požárního úseku je větší než 2400 m². 
b) Skupina provozu skladu je III – IV a plocha požárního úseku je větší než 2400 m². 
c) Skupina provozu skladu je V – VI a plocha požárního úseku je větší než 1200 m². 
d) Skupina provozu skladu je VII a plocha požárního úseku je větší než 600 m². 


Maximální skladovací výšky dle navržených požárně bezpečnostních zařízení

d) Skladový objekt

Použití SSHZ je předepsáno normou požární bezpečnosti skladů, když: 
a) Skupina provozu skladu je I, II, jsou instalována mezipatra na více než 10% půdorysné plochy a plocha požárního úseku je větší než 4000 m². 
b) Skupina provozu skladu je III – IV a plocha požárního úseku je větší než 4000 m². 
c) Skupina provozu skladu je V – VI a plocha požárního úseku je větší než 2000 m². 
d) Skupina provozu skladu je VII a plocha požárního úseku je větší než 1000 m².


Maximální skladovací výšky dle navržených požárně bezpečnostních zařízení

Názvy a zkratky

SKUPINA PROVOZU SKLADU: Požární úseky skladu se podle charakteru skladovaných materiálů zařazují do skupin provozů a skladu I – VII (hořlavé kapaliny a plyny jsou ve skupině VI – VII).

SOZ: Samočinné odvětrávací zařízení. 
DOBA ZÁSAHU: Pravděpodobná doba mezi ohlášením požáru a zahájením zásahu první jednotkou požární ochrany. 
H1: Doba zásahu v času H1 (do 7 min.), předpoklad podnikové jednotky hasičů. 
H2: Doba zásahu v času H2 (do 15 min.). 
H3: Doba zásahu v času H3 (více než 15 min.). 
SSHZ: Samočinné stabilní hasicí zařízení. 
SHZ: Sprinklerové stabilní hasicí zařízení. 
DHZ: Doplňkové hasicí zařizení. 
PHZ: Polostabilní sprinklerové hasicí zařízení 
SHZ dle VdS: Stabilní hasicí zařízení třídy 1 dle normy VdS 4001. 
EKVIVALENTNÍ DOBA TRVÁNÍ POŽÁRU: Pomyslná doba trvání požáru, během které by požár v posuzovaném požárním úseku probíhal podle normové teplotní křivky a vyvolal v reprezentativní konstrukci (betonové desce) stejné (ekvivalentní) účinky jako skutečný plně rozvinutý požár. 
POŽÁRNÍ ÚSEK: Prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, popř. od sousedního objektu požárně dělícími konstrukcemi, nebo požárně bezpečnostním zařízením.


Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.