+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Budovy obchodních center jsou prostorově členité v různých velikostech a stylech. Často jsou součástí hotelového komplexu nebo dopravního uzlu. Zahrnují velká atria, jídelny, kina, restaurace, kanceláře a technické místnosti. 
Pro zajištění požární bezpečnosti obchodního centra je většinou nezbytné instalovat stabilní hasicí zařízení.

Požáry v obchodních centrech

Statistiky ukazují, že většina požárů vzniká v průběhu dne při větší spotřebě elektrické energie na topení, vaření a použití propagačních dekorací. Požáry vzniklé v průběhu dne jsou snadněji likvidovány například hasicími přístroji, proto jsou menšího rozsahu než později řešené požáry noční.

Mimo provozní hodiny jsou nájemní jednotky uzavřeny roletami, které umožňují vizuální kontrolu pracovníky bezpečnostní agentury. Rolety ani skleněné výlohy však nejsou požárně dělícími konstrukcemi a nezabraňují šíření požáru. V průběhu užívání obchodního centra s narůstajícím množstvím přestaveb často dochází k nepřehlednosti instalací a porušení požárně dělících konstrukcí.

Požární riziko obchodního centra je společné pro nájemce i provozovatele centra. Nájemci však mohou mít rozdílné přístupy k zaškolení nových zaměstnanců a celkovému zajištění požární ochrany. Také proto jsou vhodným řešením požární sprinklery, které zajistí v celém objektu standartní úroveň zabezpečení proti požáru.

Stabilní hasicí zařízení

Stabilní hasicí zařízení je připraveno hasit celoročně v jakoukoli denní i noční dobu. Spouští se zcela samočinně bez lidského zásahu. Při požáru stoupají splodiny hoření ke stropu, kde otevřou teplotní pojistky sprinklerových hlavic. Voda je hlavicemi rozstřikována a zkrápí prostor pod sebou. Otevřou se pouze hlavice, které se nacházejí nad zdrojem tepla – ohniskem požáru, v jiných místech zůstávají uzavřeny. Po otevření hlavic klesne provozní tlak ve sprinklerovém potrubí a tím se samočinně spustí zásobování vodou. Zařízení je rozděleno do soustav. Soustavy jsou někdy dále děleny na samostatně uzavíratelné zóny.

Pro úpravy a rozšíření je doporučeno dodržovat následující zásady: 
pro montáž a servis SHZ najímat v celém objektu pokud možno jednoho dodavatele.
Odstávky při montáži zkrátit na co nejkratší dobu. 
Odstavit jen nejmenší samostatně uzavíratelnou část.

Sprinklery v nájemních jednotkách

Při změnách interiérů nájemců v budovách jištěných stabilním hasicím zařízením, je vždy nezbytné zvažovat také vliv změn na stávající stropní jištění SHZ. Pro zachování hasicí schopnosti je třeba doplnit hlavice pod překážkami rozstřiku, jako jsou vzduchotechnická potrubí, kabelové lávky a zejména podhledy.


Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.