+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Zásobování požární vodou ze sprinklerového zařízení

Požární hydranty jsou obvykle řešeny v rámci zdravotechnických instalací jako součást vodovodu. Pokud to však kapacita vodovodního řadu neumožňuje, mohou být napájeny také ze strojovny SHZ. Také je možno řešit požární nádrž tak, že je část objemu sprinklerové nádrže určena jako zásoba požární vody. Když strojovna SHZ zásobuje vodou vnější hydranty, je nezbytné instalovat dvě čerpadla.

Vnitřní hydranty napájené z SHZ

Vnitřní hydranty jsou podstatnou součásti požárního zabezpečení budov, ve skladech by neměly chybět i když je budova jištěna sprinklery. Pomocí hydrantů jsou často uhašeny požáry již v počátečním stádiu rozvoje a v případě spuštění sprinklerů mohou bý použity pro dohašení. Napojení je možno provést z rozdělovače před odbočkami jednotlivých ventilových stanic. Celkový průtok vody je navýšen o odběr hydrantů.

Vnější hydranty napájené z SHZ

Vnější hydranty jsou určeny jako zdroj vody pro zasahující hasiče a jsou dimenzovány na větší odběry vody. Mohou být napájeny vlastním čerpadlem nebo ze společného kombinovaného zásobování vodou dimenzovaného na souběh sprinklerů a hydrantů při všech provozních stavech. Zásobování vodou může být řešeno i tak, že napájí požární vodovod v areálu podniku, ze kterého jsou napojeny veškeré odběry požární vody. Takovéto areálové vodovody bývají zokruhované a rozdělují se do samostatně uzavíratelných sekcí. Uzavírací armatury na podzemních potrubích v podnicích a logistických areálech mají někdy nadzemní sloupek signalizující polohu podzemní armatury.

Požární nádrž společná se sprinklerovou

Nádrž se zásobou požární vody může být společná se sprinklerovou. Vychází levněji vybudovat společnou nádrž, než jednu nádrž pro sprinklery a vedle druhou nádrž se zásobou požární vody.