+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

SHZ – stabilní hasicí zařízení

SHZ je zařízení určené pro detekci a uhašení  požáru, nebo pro jeho uvedení pod kontrolu, aby mohlo být uhašení provedeno jinými prostředky. Sprinklerové vodní SHZ se skládá ze zásobování vodou a soustav. Při požáru se sprinklery nad zdrojem tepla otevřou a zkrápějí prostor pod sebou. Sprinklery, které se nezahřejí, zůstanou uzavřené. Otevřením sprinkleru poklesne tlak v soustavě a je aktivováno zásobování vodou.

Zásobování vodou

Každé stabilní hasicí zařízení má zásobu hasiva a zdroj energie pro jeho dopravu do místa požáru. Zásoba vody je obvykle v nárži, méně časté je napojení na vodovodní řad. Požární čerpadla, tlakový vzduch nebo hydrostatická výška dodají energii pro dopravu vody do soustav. Zásobování vodou může být podle jištěných rizik od jednoduchého až a po kombinovaná zásobování vodou s několika čerpadly a nádržemi. Požární čerpadla s elektromotorem mají záložní zdroj napájení nebo jsou zálohována čerpadlem s dieselmotorem.

Zásobování vodou může napájet i hydranty

Soustavy

Soustava SHZ se skládá z uzavírací armatury, venilové stanice s poplachovou funkcí a z potrubí se sprinklery, které jsou rozmístěny v chráněném prostoru. Typ sprinklerů a dimenze potrubí se určí pomocí hydraulických výpočtů. Podle typu prostředí a druhu jištěného rizika se navrhují následující typy soustav:

mokrá, suchá a předstihová soustava

drenčery – záplavová soustava

pěnová soustava

soustavy skladových sprinklerů

Zóny

Soustavy SHZ určené pro ochranu osob se rozdělují na samostatně uzavíratelné zóny, kterými jsou obvykle jednotlivá patra budovy. Rozdělení do zón umožňuje v případě odstávek a oprav uzavřít jen část soustavy. Ventilová stanice zónované soustavy má obtok, aby byla v provozu i při údržbě venitlové stanice.

Potrubní větve

Některé potrubní větve jsou určeny k jinému účelu než zbývající části soustavy. Samostatná potrubní větev může být pro jištění regálů, podhledů, pod vestavěná patra a do výrobních linek. Pro nevyhřívané prostory je možno použít větev s topným kabelem nebo glykolovou větev naplněnou nemrznoucí směsí.  Soustavou může být napájena i pěnová větev s přiměšováním pěnidla.