+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Projektování sprinklerů je vyhrazenou činnosti, pro kterou jsou třeba osvědčení o odborné způsobilosti:

Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení se dle vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 5 zabezpečuje osobou způsobilou pro tuto činnost, která získala oprávnění podle zvláštního předpisu. Tímto předpisem je zákon číslo 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pro technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany, je dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. požadováno osvědčení o odborné způsobilosti vydané ministerstvem vnitra.


Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.